ئه نوه ر

شه رعی مار به دار

به رخی نێر بۆ سه ربڕینه

مه ستی و راستی

قسه یان له شێت یان له مناڵ

هه ر که س ده چێته قه بری خۆی

ئه گه ر گوڵ نیت دڕکیش مه به

ماڵی زیاد سه ر ناشکێنێت

ئاشی نه زان خوا ئیگێڕێت

ساڵی خۆش له به هاره که یدا دیاره

قه رز کۆن ئه بێت نافه وتێت

نوشته شده در ساعت توسط انور| |